Co to oznacza?
Warranticon w teorii.

Warranticon. System Serwisowy.

Warranticon – to nazwa systemu serwisowego stworzonego przez firmę Ediko Sp. z o.o.. Nazwa powstała z gry słownej – angielskie słowo: „warranty(tłumaczone jako: gwarancja) oraz słowo eng: „icon(tłumaczone jako: ikona). Intencją dla doboru nazwy, był zamiar stworzenia systemu, który nie tylko pozwoli zarządzać gwarancjami, ale stworzy kompleksowe narzędzie do zarządzania usługami gwarancyjnymi i serwisowymi – jakie świadczone są dla określonego typu produktów.

FSM - Field Service Management

Oprogramowanie do zarządzania usługami terenowymi (oprogramowanie FSM) pomaga firmom zapewnić skuteczną obsługę na miejscu, śledząc zadania, zarządzając personelem i utrzymując wgląd w operacje. Typowe funkcje oprogramowania do zarządzania usługami terenowymi obejmują

 • zarządzanie zleceniami pracy
 • zarządzanie zapasami
 • wysyłka
 • planowanie
 • śledzenie floty
 • raportowanie i analityka

Funkcje te zwiększają koordynację między biurem domowym, magazynem i technikami terenowymi, oszczędzając czas i pieniądze firmy przy jednoczesnym przyspieszeniu transakcji. Narzędzia te zwiększają automatyzację usług terenowych (FSA) w celu wyeliminowania ręcznej pracy z zadań biurowych, takich jak planowanie, wysyłanie i dopasowywanie umiejętności.

Firmy zarządzające usługami terenowymi doświadczają trzech głównych problemów:

 • problematyka komunikacji
 • optymalne planowanie zasobów
 • niedoświadczeni technicy

Systemy zarządzania usługami terenowymi, gdy są właściwie stosowane, rozwiązują wszystkie te problemy.

Źródło: technologyadvice.com

CMMS - Computerised Maintenance Management Systems

Computerised Maintenance Management Systems (CMMS) – zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu. Wśród funkcji realizowanych przez systemy klasy CMMS znajdują się:

 • zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia,
 • planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
 • zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
 • rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.,
 • zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy,
 • wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np. dużych remontów komponentowych,
 • wsparcie dla planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu,
 • zarządzanie magazynami części i akcesoriów dla potrzeb SUR (Służby Utrzymania Ruchu),
 • analiza i ocena działań w obszarze utrzymania ruchu.

Systemy CMMS są zazwyczaj silnie zintegrowane z rozwiązaniami klasy MRP, między innymi dostarczając harmonogramy remontów i przeglądów maszyn jako jedno z ograniczeń dla planowania zdolności produkcyjnych.

źródło: Wikipedia

MRP - Material Requirements Planning

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.

Techniki te często wspomagane są odpowiednimi systemami informatycznymi.

Cele MRP

 • edukcja zapasów
 • dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów
 • dokładne wyznaczenie kosztów produkcji
 • lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych)
 • szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu
 • kontrola realizacji poszczególnych etapów produkcji

Źródło: Wikipedia

ERP - Enterprise Resource Planning

Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem (zespołem pracowników, zasobami materiałowymi czy też finansami) lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

Wyróżnia się kilka rodzajów systemów ERP, które są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych:

 • modułowe, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji.
 • zintegrowane, tj. składające się z jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej, gdzie nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

 • magazynowanie i zarządzanie zapasami;
 • śledzenie realizowanych dostaw;
 • planowanie produkcji;
 • obsługa produkcji;
 • zaopatrzenie;
 • sprzedaż;
 • zarządzanie relacjami z klientami;
 • księgowość;
 • finanse;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).
 • logistyka

Źródło: Wikipedia

DMS - Document Management System

System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System lub Electronic Document Management (EDM)) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

Funkcje informatycznych systemów zarządzania dokumentami:

 • rejestrowanie
 • porządkowanie
 • klasyfikacja
 • system kontroli wersji
 • archiwizacja danych
 • powiadomienia osobiste bądź dla grup użytkowników o zmianach
 • monitorowanie plików i folderów
 • obsługa różnych formatów plików
 • operacje przenoszenia, wysyłania w obieg, usuwania
 • zarządzanie obiegiem dokumentów

Każdy dokument posiada metrykę określającą informacje ogólne dokumentu. Dane znajdujące się w metryce mogą być definiowane przez użytkownika systemu.

Niektóre systemy zarządzania są zintegrowane z systemami workflow, gdzie każda z osób pracuje nad dokumentem na swoim poziomie kompetencji, a następnie przekazuje go kolejnym pracownikom.

Źródło: Wikipedia

CRM - Customer Relationship Management

Zarządzanie relacjami z klientami (ang. customer relationship management, CRM) – zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami[1].

CRM należy postrzegać jako filozofię biznesową, skoncentrowaną na kliencie i oddziałującą na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, gusty, preferencje, zachowania, w tej filozofii jest wartością, a nie kosztem. Obecnie relacje z klientami stają się dla organizacji najważniejszym zasobem (najcenniejszymi aktywami). Aktywa te podlegają aktywnemu zarządzaniu w celu maksymalizacji wartości dodanej organizacji .

Implementacja systemów informatycznego CRM nie oznacza przyjęcia przez organizację filozofii CRM. CRM postrzegany jako system informatyczny jest jedynie jednym z dostępnych narzędzi ułatwiającym realizację celów jakimi są długofalowe relacje związane z zaspokajaniem sporadycznych (okazjonalnych) lub regularnych potrzeb klienta.

Źródło: Wikipedia

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/05/Warranticon-BlueWoman-Logo-1.png

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb

Tworzymy aplikację, która znajdzie swoje zastosowanie w różnych środowiskach biznesowych, ale również w niejednym gospodarstwie domowym. Nie wszystkie funkcjonalności sprawdzą się u wszystkich użytkowników - dlatego właśnie postawiliśmy na modułowość aplikacji.
Strategia
Zastanów się jakich funkcjonalności potrzebujesz i sprawdź czy możemy takie dostarczyć?
Zbiór komunikatów
Wiele informacji w jednym miejscu. Błyskawicznie docieraj do ważnych danych w kluczowym momencie.
Współpraca
Mechanizmy pracy zespołowej gwarantują dostęp do zasobów - w oparciu o określone uprawnienia użytkowników.
Kontrola
Zapamiętaj, kiedy Twoje produkty powinny podlegać przeglądom, a kiedy wymianie. Monitoruj ich zużycie.
Inwentaryzacja
Pilnuj swoich zasobów w firmie czy w domu! Aktualna inwentaryzacja to klucz do optymalizacji i oszczędności.
Mobilność
Używaj aplikacji mobilnej wspierającej pracę z systemem.
Innowacja
Otwórz się na technologię. Wykorzystaj narzędzia systemu zgodnie z preferencjami.
Dostępność
Pomyśl jak zarządzać informacjami i zadaniami z dowolnego miejsca na świecie?
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/06/war-macbook-min.png
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/06/war-circle-woman-smile.png

pytania i odpowiedzi
rozwiej swoje wątpliwości

Opracowaliśmy wiele funkcjonalności w sposób bardzo nieszablonowy. Dlatego pytania dotyczące poszczególnych mechanizmów są jak najbardziej zasadne. Nie stworzyliśmy kolejnego systemu tak samo jak inni? Zrobiliśmy to lepiej!
Jak zarządzamy ważnymi informacjami w systemie?

Kluczowa jest relacyjność wszystkich elementów jakie tworzymy na łamach Warranticon’u. Każdy produkt, kontrahent czy umowa może zostać ze sobą powiązany i co najważniejsze istnieje możliwość rozbudowywania bazy wiedzy o tych elementach poprzez dodawanie dodatkowych zasobów. Wśród najważniejszych zasobów pojawiają się: dokumenty (generowane automatycznie lub manualnie), pliki (w różnych rozszerzeniach takich jak pdf, word, excel czy archiwa zip) oraz notatki (publiczne lub prywatne) – które pomogą zwrócić uwagę na konkretny aspekt operacyjny.

Jaką wersję aplikacji wybrać?

To najczęstsze pytanie jakie pojawia się na samym początku procesu decyzyjnego. Argumentów za instancją chmurową – SaaS – oraz za implementacją na serwerze własnym – On-Premises) jest prawdopodobnie tyle samo, aczkolwiek często wykluczają się one w kontekście biznesowym.

Bardzo istotna jest świadomość związana z kosztem każdej z tych implementacji. Wersja chmurowa uruchamiana jest zdecydowanie szybciej i jej koszt może zostać istotnie zmniejszony oraz rozłożony na płatności miesięczne. Instancja on-premises wiąże się z koniecznością zaangażowania własnych zasobów serwerowych oraz ludzkich, natomiast otwiera bardzo szerokie możliwości związane z integracją aplikacji z innymi systemami.

Zachęcamy do zgłębienia wiedzy teoretycznej na temat różnych mechanizmów „deployment’u”

Masz pytanie?
napisz ...

  Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

  Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.