1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Ediko Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nakielskiej 3, 01-106 Warszawa, Polska.
 2. Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane Licencjobiorcy oraz Kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczególności: Imię, Nazwisko, Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL oraz dane pracowników Licencjobiorcy, będące danymi zwykłymi, a w szczególności: Adres poczty elektronicznej, Imię, Nazwisko, Funkcja w Systemie, Przypisany Dział Firmy;
 3. Licencjobiorca, będący administratorem wprowadzanych do Systemu danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Licencjodawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia, jako przedmiot przetwarzania, dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Licencjobiorcę do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym ust. 2;
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych po stronie Licencjodawcy odbywa się przy wykorzystaniu systemów informatycznych wykorzystywanych do komunikacji z Licencjobiorcą i następuje wyłącznie w celu oraz w zakresie realizacji Usług;
 5. W chwili rejestracji i zakładania Konta w Systemie, Użytkownik jest proszony o podanie danych. Danymi podawanymi przy rejestracji są dane dotyczące obsługi Konta w Systemie, tj. adres email Użytkownika, login (generowany na podstawie adresu mailowego Użytkownika) oraz hasło. Poniższe dane mogą zostać wprowadzone do Systemu dobrowolnie:
 • Nazwa firmy,
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer telefony kontaktowego,
 1. Licencjodawca wykorzystuje dodatkowe dane, które mogą być udostępniane przez Użytkownika lub jego urządzenie, w celu świadczenia kompleksowych Usług oraz gwarancji dostępu do oferowanych funkcji Systemu w obrębie przeglądarki;
 2. Licencjodawca przetwarza dane pobierane w procesie interakcji urządzenia Użytkownika z przeglądarką, które to dane zostały opisane w ust.5;
 3. Podczas zakładania Konta w Systemie oraz korzystania z niego Licencjodawca informuje Użytkowników o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania Licencjodawcy;
 4. Dane zbierane przez Licencjodawcę podczas korzystania z Systemu są przetwarzane w poniżej określonych zakresie i celach:
  • Świadczenie Usługi – dane Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Usługi oraz przesyłania dokumentów, linków weryfikacyjnych, wiadomości autoryzujących dostęp do Systemu oraz powiadomień systemowych;
  • Kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu świadczenia pomocy technicznej – dane Licencjobiorcy i/lub Użytkownika będą wykorzystywane w celach kontaktu z Licencjobiorcą i/lub Użytkownikiem oraz udzielenia mu pomocy technicznej. Podczas obsługi Licencjobiorcy i/lub Użytkownika oraz udzielania pomocy technicznej Licencjodawca może wykorzystać dostęp do wszelkich danych, znajdujących się w zakładce Ustawienia, między innymi: danych ustawień Konta, danych firm i działów, wybranego Planu Abonamentowego, Okresu Rozliczeniowego, a także faktur wystawionych przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, płatności, informacji o przeglądarce, integracjach, API tokenie, aktywnościach Użytkownika, danych z Konta Użytkownika, czy danych o programach partnerskich;
  • Rozliczania, fakturowania, księgowania transakcji oraz prowadzenia działalności – dane Licencjobiorcy będą wykorzystane do rozliczeń oraz wystawienia dokumentów finansowych za świadczoną Usługę. Dane będą przetwarzane w celach archiwizacji dokumentów przez okres zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym Rozporządzenia. Dane te będą przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane mogą zostać wykorzystane w celach realizacji funkcji audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne, takie jak diagnostyka problemów technicznych oraz administracja Systemem;
  • Wysyłania informacji o Usłudze i informacji handlowej oraz innych celach marketingowych – dane Użytkownika będą wykorzystywane do przesyłania informacji o Usłudze: wprowadzanych nowych funkcjach i integracjach Systemu, informacji o zmianach prawnych, zmianach systemowych oraz do przesyłania informacji handlowej, informowania Licencjobiorcy o aktualnych rabatach oraz akcjach promocyjnych, a także informowania o rozwiązaniach podmiotów współpracujących z Licencjodawcą. Licencjodawca może wykorzystać posiadane dane w celach personalizacji komunikacji na temat Usług;
  • W przypadkach, w których zgodnie z prawem Licencjodawca ma obowiązek uzyskać zgodę na przesyłanie korespondencji, Licencjobiorca i/lub Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom Systemu oraz ochrony praw, mienia i własności Licencjodawcę – dane o sposobie korzystania z Systemu mogą zostać wykorzystane przez Licencjodawcę w celu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, oszustw, łamania prawa oraz postanowień;
  • W zakresie Regulaminu, a także stosowania odpowiedzi na kierowane do Licencjodawcy żądania ze strony uprawnionych organów państwowych oraz w celach zachowania zgodności funkcjonowania działalności Licencjodawcy z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Tworzenia statystyk oraz rozwoju Systemu – Licencjodawca wykorzystuje dane dotyczące sposobu korzystania z Systemu przez Użytkowników w celu lepszego zrozumienia ich zachowań oraz preferencji. Na podstawie tych danych Licencjodawca tworzy statystyki oraz stara się zrozumieć jaki sposób przedstawienia Usługi będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący oraz atrakcyjny;
  • Umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami – Licencjodawca przetwarza dane dostępowe dla aplikacji zintegrowanych z Systemem w celu przekazywania informacji (np. treści dokumentów w przypadku integracji z systemem CRM , kwot płatności w przypadku integracji Płatności on-line etc.) do tych aplikacji, zgodnie z zasadami działania uruchamianej przez Licencjobiorcę integracji;
  • Inne cele – Licencjodawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w inny sposób, o czym Licencjobiorca będzie każdorazowo informowany, a w przypadku gdy obowiązujące prawo wymaga od Licencjodawcy posiadania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych, poprosi on Użytkownika lub Licencjobiorcę o jej wyrażenie;
 5. Licencjodawca w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego w tym Rozporządzeniem oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL;
 6. Licencjodawca przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia Konta w Systemie do 30 dni po skasowaniu Konta Użytkownika w Systemie.Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Systemu, dzięki którym Licencjodawca umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Jeśli prawo polskie lub unijne stanowi inaczej, okres przetwarzania danych może zostać wydłużony.
 7. Licencjodawca, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Licencjobiorcy usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tychże;
 8. Licencjodawca zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;
 9. Licencjodawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Licencjodawcę, jak i po ustaniu zatrudnienia;
 10. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Licencjodawca będzie pomagał Użytkownikowi administrującemu danymi w niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia;
 11. Licencjodawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza ten fakt Licencjobiorcy;
 12. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia Licencjobiorca będący Administratorem danych powierzanych Licencjodawcy ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Licencjodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Regulaminu. Prawo do przedmiotowej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Licencjodawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum siedmiodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy administrującemu danymi powierzanymi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia;
 13. W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Licencjodawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Licencjobiorcę, jednakże nie dłuższym niż 14 dni;
 14. Licencjobiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Licencjodawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
 15. Korzystanie z Systemu wymaga od Licencjobiorcy oraz akceptacji niniejszej Polityki Cookies i znaczników pikselowych, jak również umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. plików Cookies, tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Licencjobiorcy i/lub Użytkownika;
 16. Podczas korzystania z Systemu Licencjodawca pobiera z przeglądarek Użytkowników i zapisuje informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Licencjodawca pozyskuje te informacje korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych;
 17. Okres aktywności plików cookies:
  • Czasowe/tymczasowe – to pliki automatycznie usuwane po określonej dacie ważności;
  • Stałe – to pliki aktywne na przeglądarce Użytkownika do chwili ich usunięcia przez Użytkownika, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym momencie;
 18. Licencjobiorca i/lub Użytkownik ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plikόw cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Systemu i jego funkcjonalność;
 19. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych;
 20. Licencjodawca wykorzystuje następujące rodzaje plikόw cookies przekazywane przez urządzenie Użytkownika:
  • Techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Systemu tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję użytkownika oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Systemu;
  • Zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Licencjodawcę, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe);
  • Statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Systemu;
  • Reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do użytkownika i zapamiętać jej ustawienia;